ORDENSREGLEMENT OG PRAKTISK INFORMATION. 


Generelt

Ordensreglementet gør sig gældende for alle medarbejdere og stadeholdere på Sommerloppe på Amager.

Stadeholder er pligtig til at overholde de reglementer, som til enhver tid er gældende for markedet. Eventuelle forbud, restriktioner, direktiver, vejledninger m.v. som offentlige såvel som private myndigheder måtte udstede som er gældende for driften af markedet m.v., skal respekteres af stadeholder.

Hvis man ikke overholder de af Sommerloppe på Amager fremsatte regler, vil overtrædelse medføre bortvisning fra pladsen. Vi vurderer udelukkende hvornår reglerne er overtrådt. 

Sommerloppe på Amager er som udgangspunkt et marked for private stadeholdere. Hvis virksomheder lejer en stand på markedet er det den 

erhvervsdrivendes eget ansvar at overholde den til enhver tid gældende lovgivning – fx omkring tydelig placering af marskandiserbevis og lign.

Åbningstider: Søndage kl. 09 -18 for stadeholdere og kl. 11 – 16 for gæster

Der må ikke foretages opstilling før kl. 09.00 og før den enkelte stadeholder er tjekket ind, og har fået anvist sin plads.

Tid for indkørsel og frakørsel

Til staderne kan levering af inventar ske med køretøjer fra kl. 09 søndag. Fjernelse af varer og inventar kan ligeledes fortages med køretøjer fra lukning kl. 16.00 og 2 timer fremefter.

Regler for færdsel

For færdsel på området gælder de i færdselsloven indeholdte almindelige bestemmelser. Der må ikke parkeres ved de afmærkede stande under halvtaget. 

Parkeringsregler

Parkering er gratis om søndagen i lokalområdet.

Forsikring

Det er op til stadeholderen at forsikre sine værdier. Vedkommende er ansvarlig for enhver materiale – eller personskade, som på området forvoldes af stadeholder eller dennes medarbejdere og leverandører.

Musik/ radio etc.

Benyttelse af radio, tv, musikanlæg, musikinstrumenter o.lign. skal ske under hensyntagen til markedets kunder og øvrige stadeholdere, samt naboer. Gældende myndighedsregler SKAL overholdes.

Kæledyr

Det er ikke tilladt at medbringe kæledyr på pladsen.

Forebyggelse af brand

Tændstikker, cigaretter, aske eller andet, der har været antændt, må ikke kastes i en almindelig affaldsspand.

Levende lys eller åben ild må ikke anvendes på pladsen. Dispensation kan søges hos udlejer. Flugtveje må aldrig blokeres. Slukningsudstyr må ikke blokeres. Der må ikke foretages/udføres ”varmt arbejde” bl.a. svejsearbejde og andet arbejde, hvor der kan forekomme gnister/ild.

Rygning v. standene

Grundet brandfare må der ikke ryges cigaretter og lignende i området omkring standene. Dette skal gøres på parkeringsplads eller i sikker afstand fra de afmærkede stande.

Salgsarealerne/standene

Staderne vil blive afmærket og hver stadeholder får adgang til 2×3 meter. Den enkelte stadeholder må ikke placere noget udenfor det afmærkede stadeområde.

Pladsens varesortiment

Sommerloppe på Amager er et loppemarked og sortimentet vil derfor typisk være brugte effekter fx. brugsting og tøj, herunder evt. antikviteter og marskandiservarer.

Salg af mad

Der forefindes et fast udsalgssted hvorfra der sælges mad under Sommerloppe på Amager. 

Sortimentet vil være følgende: Sodavand, kildevand, fadøl, Kaffe (alm. kaffe, cafe latte, cappuchino) toast, pølser og is. 

Det er som standholder ikke tilladt at sælge tilvirkede fødevarer eller andre varer der tilsvarer ovenstående sortiment. Hvis du som standholder ønsker at sælge andre former for madvarer, skal du have en særlig godkendelse af Sommerloppe på Amager. Send forespørgsel til: Info@sommerloppe.dk 

Affaldshåndtering

Der må ikke efterlades affald el.lign på området under eller efter markedet. Den enkelte stadeholder er ansvarlig for sit eget skrald. Sommerloppe på Amager vil udelukkende sørge for container, til gæsternes småskrald.

Alle stadeholdere er forpligtet til at fjerne alt affald og rydde op efter sig i kundearealerne, inden markedet åbner. Disse forpligtelser er de samme når salgsområdet forlades mellem kl. 16:00 – 18:00.

Affald, transportmateriale og øvrig emballage må ikke henstilles uden for de af udlejer fastsatte områder. Efter lukketid, skal alt affald være fjernet fra staderne, jf. ovenstående.

Strøm

Det er ikke muligt at få strømtilslutning på de enkelte stader.

Under åben himmel stande

Al færden på Sommerloppe på Amager skal ske med respekt for opstrengningerne på området. Standholder vil blive faktureret for skade på område såvel som opstregninger der går ud over alment forventet slid. 

Standholderne skal selv sørge for borde og andre genstande, som de vil benytte til at opstille deres stande.

God tone for alle

Stadeholderne på Sommerloppe på Amager og øvrige besøgende skal respektere hinanden og optræde hensynsfuldt over for hinanden, således at markedet og søndagene på Amager kan fungere uforstyrret og uproblematisk.

Dette gælder ligeledes for dialogen stadeholderne imellem.

Dialogen bygger på åbenhed, tillid og respekt – på den måde har markedet de bedste forudsætninger for at blive en succes for alle parter.

Vejret

Ved kraftig regn trækker vi stålgardinerne for, så vi står så tørt som muligt – vi kan dog ikke garantere 100% at vandet ikke kan finde vej ind under taget.